Regulamin Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych „Leonardo”

pdf Do pobrania w wersji PDF: >>> pobierz <<<

 

Ze Statutu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu:

§ 3, ust. 3

Centrum podejmuje własne inicjatywy edukacyjne na rzecz rozwoju społeczeństwa uczącego się oraz zadania z zakresu upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki, współpracując na zasadach partnerstwa z innymi placówkami prowadzącymi kształcenie ustawiczne, placówkami doskonalenia nauczycieli, instytucjami rynku pracy, szkołami wyższymi, podmiotami gospodarczymi i jednostkami samorządu terytorialnego.

Informacje ogólne
§ 1

 1. Oferta Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych „Leonardo”, zwanej dalej MAUT „Leonardo”, jest skierowana do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjal­nych z powiatu mieleckiego.
 2. Organizatorem zajęć MAUT „Leonardo” jest Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, ul Wojska Polskiego 2B.
 3. Zajęcia odbywają się w budynku Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec (w siedzibie CKPiDN w Mielcu).
 4. Patronat naukowy nad MAUT „Leonardo” objął Prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko, Prorektor ds. Kształcenia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
 5. Przy MAUT „Leonardo” zostanie powołana Rada Programowa skupiająca przedstawicieli szkół wyższych, placówek oświatowo-wychowawczych, podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego.
 6. Zajęcia w ramach MAUT „Leonardo” są finansowane przez sponsorów oraz ze środków własnych CKPiDN w Mielcu.
 7. Informacja o firmach i instytucjach wspierających działalność MAUT „Leonardo” będzie umieszczona w materiałach promujących przedsięwzięcie.

Cele MAUT „Leonardo”
§ 2

 1. Rozwijanie wśród uczniów zainteresowań naukowych, wyobraźni, kreatywności oraz umiejętności technicznych – związanych głównie z przemysłowym charakterem naszego miasta.
 2. Przygotowanie uczniów do przyszłych wyborów dalszej drogi kształcenia.

Zasady rekrutacji
§ 3

 1. Rekrutacja na zajęcia MAUT „Leonardo” począwszy od roku szkol. 2015/2016 będzie prowadzona z wolnego naboru, we współpracy z dyrekcją szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu powiatu mieleckiego. Formularz internetowy będzie umieszczony na stornie internetowej leonardo.ckp.edu.plpo rozpoczęciu rekrutacji.
 2. Dane niezbędne do wypełnienia formularza:
  1. dane uczestnika: imię i nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy;
  2. dane rodzica/ prawnego opiekuna: imię i nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy.
 3. W przypadku dużego zainteresowania uczestników procesem rekrutacji, kwalifikacja na zajęcia odbywa się w drodze losowania osób, które wypełniły formularz rekrutacyjny umieszczony na stronie internetowej. Szczegóły losowania organizatorzy podają wraz z terminem rekrutacji.
 4. Wyniki rekrutacji są przekazywane zainteresowanym drogą elektroniczną.
 5. Osoby nie zakwalifikowane do uczestnictwa w zajęciach zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
 6. W przypadku nie spełnienia warunków regulaminu lub rezygnacji uczestnika, do udziału w MAUT „Leonardo” kwalifikowane będą kolejne osoby z listy rezerwowej.

Oferta kursów
§ 4

 1. W ramach MAUT „Leonardo” przewiduje się realizację są następujące zajęcia:
  1. Zapis konstrukcji z elementami wspomagania projektowania 2D i 3D dla uczniów liceów ogólnokształcących (jedna grupa) oraz dla uczniów uczestniczących w zajęciach z modelarstwa lotniczego i kosmicznego (druga grupa).
  2. Zajęcia modelarskie dla początkujących uczniowie szkół podstawowych
  3. Laboratorium modelarstwa i rakiet kosmicznych dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
  4. Laboratorium budowy i programowania robotów dla uczniów gimnazjów.
  5. Wirtualne loty nad Mielcem – kurs pilotażu dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
  6. Praktyczne podstawy fotografii i grafiki cyfrowej dla uczniów gimnazjów.
  7. Obsługa i programowanie obrabiarek CNC HAAS dla uczniów szkół technicznych
  8. Programowanie dla uczniów gimnazjum z klas pierwszych
 2. Elementem programowym wzbogacającym ofertę MAUT „Leonardo” są wykłady popularnonaukowe dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych prowadzone przez pracowników naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej w ramach cyklu „Człowiek – technika – rozwój”.
 1. W przypadku pojawienia się w środowisku nowych pomysłów dotyczących oferty programowej MAUT „Leonardo”, organizator podejmie starania w celu jej wzbogacenia.

 

Zasady uczestnictwa w zajęciach
§ 5

 1. Zajęcia odbywają się według harmonogramu opracowanego dla poszczególnych grup tematycznych, który jest zamieszczony na stronie internetowej leonardo.edu.pl.
 2. Zajęcia odbywają się w grupach liczących maksymalnie 16 osób.
 3. Czas trwania zajęć jest uzależniony od ich tematyki i wynika z harmonogramu.
 4. Prowadzący zajęcia jest zobligowany do prowadzenia dokumentacji (program zajęć, harmonogram zajęć, dziennik zajęć, lista z danymi).
 5. Po zakończeniu danego cyklu zajęć uczestnik otrzymuje dokument poświadczający uczestnictwo w zajęciach organizowanych w ramach MAUT „Leonardo”.
 6. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych w ramach MAUT „Leonardo” jest bezpłatne.
 7. Kontakt organizatora MAUT „Leonardo” z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów odbywa się drogą elektroniczną, telefoniczną oraz poprzez stronę internetową.
 8. Uczestnik w czasie zajęć pozostaje w sali laboratoryjnej pod opieką prowadzącego i nie może jej opuszczać bez jego zgody.
 9. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do zapewnienia dziecku bezpiecznego dojazdu na zajęcia i powrotu do domu.

Postanowienia końcowe
§ 6

 1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia wyrażają zgodę na zamieszczanie zdjęć i filmów wykonanych podczas zajęć przez organizatora na stronie internetowej, materiałach promujących MAUT „Leonardo” oraz w środkach masowego przekazu.
 2. Podpisując niniejszy regulamin uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, swoich oraz podopiecznego dla potrzeb prowadzenia zajęć w ramach MAUT „Leonardo” i do innych celów związanych z działalnością zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jest Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.
 3. Podpisując niniejszy regulamin uczestnik oświadcza, że jego zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do jego danych i do ich poprawiania.